Organizačný poriadok

Organizačný poriadok

01.07.2009 | Redakcia

ORGANIZAČNÝ PORIADOK FK Senica, a.s.

Obsah

 1. Základné ustanovenia
 2. Povinnosti účastníka športového podujatia
  1. Vnášanie zakázaných predmetov
  2. Zákazy pre účastníkov podujatia
 3. Vstup a pobyt účastníkov na športovom podujatí
 4. Vyvedenie účastníka z podujatia
 5. Organizačné zabezpečenie
 6. Časový harmonogram
 7. Účinnosť

1. Základné ustanovenia

FK Senica  vydáva v zmysle zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento organizačný  poriadok, ktorý sa vzťahuje na futbalové stretnutia organizované Futbalovým klubom (ďalej FK)  Senica na futbalovom štadióne ul. Sadová 639/22 v Senici.

Organizačný poriadok určuje záväzné pravidlá pre činnosť zodpovedných osôb za organizovanie športového podujatia a správania sa účastníkov športového podujatia.

Každý účastník športového podujatia je povinný dodržiavať povinnosti, usmernenia a pokyny:

 • Uvedené v tomto organizačnom poriadku
 • Uvedené na vstupenke
 • Uvedené na bezpečnostnom značení
 • Dané členmi usporiadateľskej služby, súkromnej bezpečnostnej služby, príslušníkmi Policajného zboru, členmi  dozorného orgánu
 • Členov zdravotnej záchrannej služby, hasičských a iných záchranných zborov

Účastník športového podujatia je najmä divák (návštevník), novinár, člen realizačného tímu, člen technickej čaty, zberač a podávač lôpt, rozhodca, delegát a každá iná fyzická osoba zabezpečujúca priebeh športového podujatia.

Účastník sa na športovom podujatí zúčastňuje na vlastné nebezpečie.

Organizátor športového podujatia zodpovedá za škody na zdraví a majetku spôsobené účastníkom podujatia iba v prípade, že boli spôsobené nedodržaním právnych predpisov Slovenskej republiky zo strany organizátora podujatia, úmyselným alebo nedbalostným konaním fyzických osôb, ktoré sú v zamestnaneckom alebo inom zmluvnom vzťahu s organizátorom podujatia. Povinnosťou účastníka je škodu ihneď po jej zistení oznámiť organizátorovi podujatia.

2. Povinnosti účastníka športového podujatia

Dodržiavať pokyny organizátora podujatia, usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru, členov súkromnej bezpečnostnej služby

Zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas športového podujatia ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí, zdržiavať sa požívania drog a iných omamných látok

Strpieť úkony organizátora, usporiadateľa, príslušníka Policajného zboru alebo člena súkromnej bezpečnostnej služby súvisiace s porušovaním  povinnosti účastníka podujatia

Po skončení podujatia sa pokojne rozísť

Na výzvu oprávnenej osoby preukázať svoje osobné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko) potrebné na evidenciu fyzických osôb v informačnom systéme o bezpečnosti pri športových podujatiach podľa par. 11  zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nasledujúcich prípadoch :

 • ak vnáša na športové podujatie strelnú zbraň, pyrotechnický výrobok, alebo inú vec, ktorou možno robiť útok dôraznejším, alkoholické nápoje ak obec vydala zákaz predaja , podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí, drogy alebo iné omamné látky
 • ak bol usporiadateľom vyvedený z podujatia a bola mu zakázaná ďalšia činnosť

2.1. Do areálu FK je zakázané vnášať :

 • Strelné zbrane a iné zbrane a predmety, ktorými možno urobiť útok proti telu dôraznejším (napr. dýky, kordy, nože, bodáky, palice, tyče, obušky,  fľaše, stoličky, stojany , dáždniky, motocyklové prilby.. )
 • Výbušniny a iné pyrotechnické výrobky
 • Spreje, leptavé, horľavé a farbiarske látky alebo iné látky poškodzujúce zdravie
 • Alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov  na podujatí
 • Drogy alebo iné omamné látky
 • Štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov
 • Rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujúce transparenty, letáky a iné propagačné materiály
 • Mechanicky poháňané stroje a nástroje spôsobujúce hluk
 • Zvieratá
 • Laserové ukazovátka a iné predmety, ktorých svetelné a iné žiarenie negatívne pôsobí na účastníkov podujatia vrátane športovcov a rozhodcov

Zásady uvedené v bode 2.1., sa nevzťahujú na fyzické osoby, ktoré majú od organizátora podujatia súhlas na vnášanie citovaných predmetov.

2.2.Účastníkovi podujatia sa zakazuje :

 • Mať zakrytú tvár spôsobom znemožňujúcim jeho identifikáciu, ak je proti nemu vykonávaný služobný zákrok príslušníkmi Policajného zboru a príslušník Policajného zboru ho na odkrytie tváre vyzval
 • Používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu podujatia
 • Vyslovovať a skandovať rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujúce slová a heslá
 • Vstupovať do priestorov športového zariadenia, ktoré nie sú určené divákom (návštevníkom) podujatia, napr. na hraciu plochu, dom priestorov určených pre súťažiacich športovcov, členov realizačných tímov, športovcov, rozhodcov, delegátov, funkcionárov
 • Hádzať v priestoroch športového zariadenia predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť účastníkov podujatia
 • Zakladať ohne
 • Vzbudzovať verejné pohoršenie
 • Znečisťovať športové zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami
 • Ničiť a poškodzovať športové zariadenie a jeho vybavenie
 • Obťažovať a fyzicky napádať iných účastníkov podujatia
 • Fajčiť v priestoroch kde je fajčenie zakázané

3. Vstup a pobyt účastníka na športovom podujatí

Vstupovať do športového zariadenia v čase športového podujatia môže iba fyzická osoba, ktorá sa preukáže platnou vstupenkou alebo iným dokladom, preukazom oprávňujúcim ho na vstup na podujatie.

Na požiadanie člena usporiadateľskej služby, člena SBS alebo príslušníka Policajného zboru SR je účastník povinný kedykoľvek sa preukázať platnou vstupenkou alebo iným hodnoverným dokladom (preukazom) oprávňujúcim ho na vstup na podujatie.

Ak je športové podujatie miestenkové (označenie sedadiel) je účastník podujatia povinný sledovať podujatie z tohto miesta.

Uvedené neplatí ak  organizátor umožnil voľný vstup na podujatie.

4. Vyvedenie účastníka z podujatia

Člen usporiadateľskej služby, SBS alebo príslušník Policajného zboru , ktorí zabezpečujú ochranu verejného poriadku na športovom podujatí, môžu bez náhrady za vstupné vyviesť z podujatia účastníka, ktorý :

 • Nedodržiava pokyny organizátora podujatia a orgánov zabezpečujúcich ochranu verejného poriadku na podujatí
 • Narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia
 • Požíva počas podujatia alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov
 • Požíva na podujatí drogy a iné omamné látky
 • Nemá platnú vstupenku
 • Odmietne odkryť si tvár na výzvu príslušníka Policajného zboru
 • Používa štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu podujatia,
 • Vyslovuje a skanduje rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým menom odporujúce slová a heslá, resp. ich prezentuje na transparentoch, plagátoch a pod.
 • Vstupuje do priestorov športového zariadenia ktoré nie sú určené pre divákov (hracia plocha, šatne, a pod. ) a tieto priestory dobrovoľne na výzvu oprávnených osôb neopustí
 • Hádže v priestoroch športového zariadenia predmetu ohrozujúce iných účastníkov podujatia na zdraví
 • Zakladá ohne a používa pyrotechnické výrobky
 • Znečisťuje a ničí športové zariadenie a jeho vybavenie
 • Obťažuje a fyzicky napáda iných účastníkov podujatia
 • Predáva tovary a služby bez povolenia organizátorov podujatia
 • Nedodržuje určený zákaz fajčenia

5. Organizačné zabezpečenie

Kapacita štadióna a pokladne

Futbalový štadión má kapacitu 4189 osôb. Celá kapacita štadióna je vyhradená na   sedenie.   Štadión je sektorovo rozdelený na nasledujúce sektory :

Sektor „A“, hlavná krytá tribúna,  sektor je orientovaný na východnú stranu, kapacita 517 osôb

Sektor „B“, otvorená plocha, sektor je orientovaný na južnú časť, kapacita 1135 osôb

Sektor „C“, zastrešená otvorená tribúna, sektor je orientovaný na západnú stranu, kapacita 1289 osôb

Sektor „D“, otvorená plocha určená pre divákov hostí, sektor je orientovaný na sever a má kapacitu 291 osôb

Sektor „E“, otvorená plocha naväzujúca na sektor D, má kapacitu 957 miest

Futbalový štadión má 5 pokladní, z toho jedna pri sektore D je určená pre divákov hostí

6. Časový harmonogram

Dve hodiny pred začiatkom podujatia sa uzatvára celý areál FK. Len do tohto času je možné zásobovať bufety

V prípade rizikového stretnutia sa uzatvára štadión 24 hod. pred začiatkom stretnutia

Pokladne na  predaj vstupeniek sa otvárajú najneskôr 1,5 hodiny pred začiatkom stretnutia, v tomto čase sa začína i predaj vstupeniek

V prípade, že sa klub rozhodne predávať vstupenky v predpredaji, bude o mieste a čase predpredaja FK informovať divácku verejnosť dostupnými prostriedkami (plagáty, TV, webová stránka a pod.)

Príchod  usporiadateľov, SBS a iných zložiek  je najneskôr 2 hod. pred začiatkom stretnutia

1,5 hod. pred začiatkom stretnutia sa otvárajú všetky vstupy do areálu FK

30 min. pred koncom stretnutia sa uzatvoria pokladne a vstupy do areálu FK

10 min. pred koncom stretnutia sa  otvárajú  brány pre odchod divákov zo štadióna

7. Účinnosť

Tento organizačný poriadok je platný dňom podpísania a účinný od  1.7.2009

V Senici, 1. júla 2009

 
Podobné články
Facebook
Twitter
Aktuálne na webe
Reštart súťaže: začíname doma, proti Trenčínu pred TV kamerami

Reštart súťaže: začíname doma, proti Trenčínu pred TV kamerami

3.6. | Redakce
Legionári na hodine slovenčiny

Legionári na hodine slovenčiny

3.6. | Redakce
Predĺženie spolupráce so značkou Hummel

Predĺženie spolupráce so značkou Hummel

2.6. | Redakce

Copyright © 2020 FK Senica & eSports.cz, s.r.o. • RSS kanál

Celý obsah stránok je chránený podľa autorského zákona a jeho kopírovanie bez výslovného súhlasu redakcie je zakázané.
Povolená je citácia častí materiálov tu uverejnených s uvedením zdroja fksenica.eu